Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 maart 2014
1.
33847

Novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

De commissie neemt kennis van het verzoek van de staatssecretaris van Financiën van 7 maart 2014 inzake spoedeisende behandeling van de voorliggende novelle. Indachtig dit verzoek besluit zij het ministerie te vragen een artikelsgewijs overzicht te verstrekken van de (voorgestelde) wijzigingen van het vigerende Witteveenkader door het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33 610), het Belastingplan 2014 (33 752) en de onderhavige novelle (33 847).
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden twee weken na ontvangst van het bovengenoemde overzicht, onder voorbehoud op 1 april 2014.

2.
33638

Goedkeuring belastingverdrag met Ethiopië

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van SP (Elzinga) en GroenLinks (De Boer).

3.
Voorgenomen mondeling overleg toekomst financiële sector / bankenunie

De commissie besluit het voor 18 maart 2014 geplande mondeling overleg over de toekomst van de financiële sector / bankenunie uit te stellen tot 25 maart 2014.

4.
Rondvraag

Het Lid Reuten (SP) verzoekt om agendering van twee Europese voorstellen, te weten
- Commissiemededeling inzake resultaten van diepgaande evaluaties op grond van Verordening (EU) nr. 1176/2011 betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden (COM(2014)150);
- Commissiemededeling inzake het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de goedkeuring van een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de depositogarantiestelsels [herschikking] (COM(2014)140).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren