Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 18 maart 2014
1.
32550

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Van Hijum Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), PvdA (Koole), CDA (Franken), SP (Vliegenthart), D66 (Engels), CU (Kuiper) en SGP (Holdijk).

2.
33797

Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Duivesteijn), SP (Ruers), D66 (De Graaf), GroenLinks (De Boer) en CU (Kuiper). Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 28 maart 2014, 12:00 uur, stelt de commissie voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 8 april 2014 te doen plaatsvinden (inclusief stemmingen).

3.
33798

Versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 15 april 2014 te houden.

4.
32271

Huisvestingswet 2014

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 15 april 2014 te houden.

5.
33698

Modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 15 april 2014 te houden.

6.
Mededelingen en informatie

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van de Kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude "Slim voorkomen, vlot herstellen" (33192, J) wordt voor kennisgeving aangenomen.

7.
Rondvraag

Het lid Vliegenthart (SP) vraagt wat de procedure zal zijn als de door de minister van BZK toegezegde notitie over aanhangige grondwetsherzieningen wordt ontvangen. De voorzitter meldt dat deze dan in de commissie besproken wordt en dat de commissie vervolgens kan bepalen hoe zij de notitie wenst te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman