Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 maart 2014
1.
E140009

Voorstel voor een verordening betreffende structurele maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid van EU-kredietinstellingen

De commissie besluit het voorstel te betrekken bij het op 25 maart 2014 geplande mondeling overleg over de toekomst van de financiële sector / bankenunie.

2.
E140010

Commissiemededeling: Resultaten van diepgaande evaluaties op grond van Verordening (EU) nr. 1176/2011 betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden

De commissie besluit het voorstel voor kennisgeving aan te nemen.

3.
E100038

Voorstel voor een richtlijn inzake de depositogarantiestelsels [herschikking]

De commissie besluit de procedure aan te houden.

4.
Voorgenomen mondeling overleg toekomst financiële sector / bankenunie

De commissie overweegt de agenda van het mondelinge overleg te splitsen dan wel het overleg uit te stellen tot de maand mei. De staf wordt verzocht de voorkeur van enkele woordvoerders na te gaan die niet in de gelegenheid waren deze commissievergadering bij te wonen.

NB Na afloop van de vergadering bleek een meerderheid voor splitsing van de agenda van het mondelinge overleg met de minister van Financiën. Op 25 maart wordt gesproken over de Europese bankenunie en dossier E140009 (zie agendapunt 1) en op een later moment over de toekomst van de Nederlandse bankensector.

5.
Rondvraag

De commissie bespreekt de op 18 maart ontvangen brief van de staatssecretaris van Financiën waarin hij de Kamer een overzicht verstrekt van de integrale tekst van wetsvoorstel 33610 met daarin per artikel gemarkeerd de in de novelle voorgestelde wijzingen. Zij constateert dat de onderhavige brief niet volledig aansluit op haar verzoek d.d 11 maart jl. om een geconsolideerde wettekst te verstrekken met een artikelsgewijs overzicht van de (voorgestelde) wijzigingen van het vigerende Witteveenkader door het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33 610), het Belastingplan 2014 (33 752) en de onderhavige novelle (33 847). De commissie besluit de regering per brief te verzoeken het gevraagde overzicht alsnog te verstrekken. Indien dit overzicht uiterlijk 21 maart 2014 in het bezit is van de Kamer handhaaft de commissie haar besluit tot het leveren van inbreng op 1 april a.s.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren