Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 25 maart 2014
1.
Uitvoering moties Lokin-Sassen c.s. (31570, C) en Engels c.s. (31570, B) en toezegging T01775

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 maart 2014 (31570, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01775 als voldaan. Zij ziet de uitkomsten van de heroverweging van het kabinet ten aanzien van het opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet met belangstelling tegemoet.

2.
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit servicekosten en het Besluit huurprijzen woonruimte in verband met de vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie (33698, B)

De commissie wenst het ontwerpbesluit te betrekken bij het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 33698. Met het oog daarop zal zij de regering een brief sturen met het verzoek de voorhangtermijn van vier weken te stuiten en pas te laten eindigen na plenaire afdoening van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

3.
Mededelingen en informatie (1)

De commissie wenst eerst het onderzoek van de Universiteit van Tilburg naar het ambt van burgemeester te ontvangen voordat zij de behandeling van het wetsvoorstel deconstitutionalisering benoeming burgemeester (33239) voortzet. Inbreng voor het nader voorlopig verslag bij dit wetsvoorstel wordt geleverd twee weken na agendering van het onderzoek in de commissie.

4.
Mededelingen en informatie (2)

De commissie ontvangt graag een technische briefing van de Algemene Rekenkamer over de veranderingen bij ZBO's en andere instellingen op afstand van het Rijk. Voor de briefing worden ook de leden van de commissies EZ en Fin uitgenodigd.

5.
Rondvraag

Het lid Vliegenthart (SP) vraagt wanneer de reactie van de regering op vragen in het voorlopig verslag bij het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders (33258) kan worden verwacht. De staf gaat dit na.

Inmiddels is ambtelijk vernomen: "De reactie kan over ongeveer een week verwacht worden."


De griffier van de commissie,
Fred Bergman