Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 8 april 2014
1. 33597

Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met onder andere de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 13 mei 2014 te houden.

2. T01199

kernenbeleid onderdeel van evaluatie (32.242)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 maart 2014 inzake evaluatie herindeling Súdwest-Fryslan (32242, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezegging als voldaan.

3. Spoedeisende wetsvoorstellen BZK

De brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 1 april 2014 inzake spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2014 (33750, U) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie markeert nog eens dat dergelijke wetsvoorstellen de Eerste Kamer uiterlijk op 24 april aanstaande dienen te bereiken, wil de Kamer de inspanningsverplichting op zich nemen deze vóór 1 juli 2014 af te doen.

4. Mededelingen en informatie

De commissie neemt er kennis van dat het rapport van de Universiteit van Tilburg "Majesteitelijk en magistratelijk. De Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt" op de agenda staat voor 15 april 2014. Inbreng voor het nader voorlopig verslag voor wetsvoorstel 33239 (deconstitutionalisering benoeming burgemeester) kan desgewenst op 6 mei 2014 geleverd worden.

5. Rondvraag

De staf deelt mede dat de brief van de regering met antwoorden op de in het voorlopig verslag bij het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders (33258) gestelde vragen nog deze week verwacht wordt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman