Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 april 2014
1.
33818

Wet werk en zekerheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Kneppers-Heijnert), PvdA (Sent), CDA (Terpstra), PVV (Kok), D66 (Backer), GroenLinks (Thissen), ChristenUnie (Ester) en SGP (Holdijk).

2.
33855

Aanpassing berekening nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en verduidelijking Werkloosheidswet en Wet financiering sociale verzekeringen

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 15 april 2014, tenzij de fractie van de VVD uiterlijk vrijdag 11 april 2014 kenbaar maakt geen behoefte te hebben aan schriftelijke behandeling. In dat geval wordt blanco eindverslag vastgesteld en kan het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan worden.

3.
E140013

Voorstel tot herziening van de regels voor bedrijfspensioenfondsen (herziening van Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV-richtlijn)

De commissie besluit het voorstel opnieuw te agenderen zodra het BNC-fiche beschikbaar is. De staf zal nagaan hoe het voorstel in de Tweede Kamer behandeld wordt.

4.
33750, U

De commissie neemt kennis van het verslag schriftelijk overleg spoedeisende wetsvoorstellen (33750, U). De commissie vraagt zich af of behandeling van genoemde voorstellen voor het zomerreces haalbaar is en geeft het College van Senioren in overweging bij het kabinet na te vragen welke voorstellen het meest urgent zijn. Ten aanzien van de SZW-voorstellen besluit de commissie voorrang te geven aan de drie wetsvoorstellen die consequenties hebben voor de gemeenten (Wet werk en zekerheid (33818), Invoeringswet Participatiewet (33161) en Wet werk en bijstand (33801). Ten aanzien van de overige voorstellen op de lijst zal later bezien worden of deze - mede gelet op de voorstellen in behandeling bij de andere commissies - plenair ingepast kunnen worden voor 1 juli 2014.

5.
Mededelingen en informatie

De deskundigenbijeenkomst Invoeringswet Participatiewet (33161) vindt plaats op dinsdag 15 april van 17.00-19.00 uur, in een nog nader te bepalen vergaderruimte (mogelijk dat de fractiekamer van de PvdA meer ruimte biedt, mits verslaglegging door DVR daar technisch mogelijk is). Het lid Elzinga (SP) merkt in dit verband op dat mogelijk ook leden van de commissie VWS belangstelling hebben om de bijeenkomst bij te wonen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren