Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 april 2014
1.
33726

Afschaffing financiƫle regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Flierman) en SP (Slagter-Roukema).

2.
33841

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De commissie stelt de brief aan de staatssecretaris van VWS over de behandeling van wetsvoorstel WMO 2015 (33841) met een kleine wijziging vast. Mocht dit voorstel de Eerste Kamer voor 25 april 2014 bereiken, dan stelt de commissie voor het ministerie te verzoeken om een technische briefing op 6 mei 2014, met aansluitend een procedurevergadering, om de datum voor het voorbereidend onderzoek vast te stellen. De datum van 20 mei 2014 zou daarvoor, afhankelijk van de verstrekte informatie, eventueel in aanmerking komen. De voorzitter van de commissie zal hierover contact opnemen met de staatssecretaris.

3.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van 3 april 2014 in reactie op de rappelbrief van 13 maart 2014 (verslag schriftelijk overleg 33750 XVI, B)

De commissie besluit dat de toezeggingen T01772, T01546 en T01277 als voldaan kunnen worden beschouwd.
De commissie besluit toezegging T01598 op 6 mei 2014 voor schriftelijk overleg te agenderen. De leden Quik-Schuijt (SP) en Ester (ChristenUnie) overwegen inbreng te leveren.

4.
Mededelingen en informatie

De commisie overweegt de Mededeling inzake effectieve, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen (COM(2014)215) en het Groenboek inzake de rol en functie van (draadloze) mobiele apparaten en systemen in de gezondheidszorg ('mHealth')(COM(2014)219 voor procedure te agenderen. Zij verzoekt de staf op dit punt om nadere informatie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer