Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 6 mei 2014
1. 33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (De Vries) en CDA (Van Bijsterveld).

2. 33786

Herindeling gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

3. 33787

Samenvoeging gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

4. 33788

Samenvoeging gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 20 mei 2014 te doen plaatsvinden.

5. 33789

Samenvoeging gemeenten Bernisse en Spijkenisse

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

6. 33790

Samenvoeging gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

7. 33715

Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 13 mei 2014.

8. Besluit gebiedsaanwijzing Rotterdam

Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 april 2014 inzake gebiedsaanwijzing Rotterdam (33797, D) wordt voor kennisgeving aangenomen.

9. T01840

Overzicht verzelfstandigingen en privatiseringen ( C )

De commissie besluit de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 april 2014 inzake voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen per 1 februari 2014 (C, P) onder de aandacht te brengen van de commissies voor Financiën, voor Economische Zaken en voor VWS. De commissie beschouwt toezegging T01840 als voldaan.

10. T01664

Overdracht bevoegdheden aan bestuurscommissies (33.017)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 april 2014 inzake toezegging T01664 (33017, F) aan te houden tot 13 mei 2014.

11. Halfjaarlijks rappel toezeggingen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 april 2014 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen BZK (33750 VII, D) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie stemt in met de ambtelijke adviezen en besluit ten aanzien van de genoemde toezeggingen als volgt:

Rappel:

T01199: de toezegging was reeds op 8 april 2014 als voldaan aangemerkt;
T01423: de deadline wordt verschoven naar 31 december 2014;
T01425: de deadline wordt verschoven naar 31 december 2014;
T01442: de deadline wordt verschoven naar 1 juli 2014;
T01443: nu de toezegging op langere termijn wordt meegenomen, staat deze nog open;
T01604: de toezegging staat nog open, nu de Eerste Kamer pas eind mei geïnformeerd zal worden;
T01605: de toezegging staat nog open, nu de Eerste Kamer pas eind mei geïnformeerd zal worden;
T01687: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2018;
T01688: de toezegging staat in afwachting van de indiening van het door de minister genoemde wetsvoorstel nog open;
T01710: de toezegging is voldaan;
T01720: de toezegging staat in afwachting van het wetsvoorstel Noordvleugelprovincie nog open;
T01721: de deadline wordt verschoven naar 30 juni 2014;
T01775: de toezegging was reeds op 25 maart 2014 als voldaan aangemerkt.

Vooruitblik:

T01664: de toezegging staat nog open; de toegezegde brief (33017, F) is ontvangen en deze wordt op 13 mei (opnieuw) besproken;
T01708: in afwachting van toezending van het advies van de Kiesraad blijft de toezegging op 'deels voldaan' staan.
T01776: de toezegging staat in afwachting van het door de minister genoemde wetsvoorstel nog open.

12. Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de bespreking in het College van Senioren (op verzoek van de fractie van D66) van de gewenste datum van behandeling van wetsvoorstel 33344 (gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke stand) en het daaropvolgende voorstel van de Kamervoorzitter tot plenaire behandeling op 27 mei 2014. De commissie heeft hiertegen geen bezwaar. De commissie geeft aan grote waarde te hechten aan afhandeling van het wetsvoorstel vóór het zomerreces.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman