Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 6 mei 2014
1. Samenstelling delegatie naar plenaire COSAC

De commissie besluit dat de Kamerleden Strik (voorzitter EUZA) en Van der Linden (CDA) zullen deelnemen aan de delegatie voor de plenaire COSAC-bijeenkomst te Athene op 15-17 juni 2014. Het lid Schrijver (ondervoorzitter EUZA) zal, indien de voorzitter verhinderd is, plaatsvervangend deelnemen.
Waar mogelijk wordt afstemming gezocht met de Tweede Kamerdelegatie en waarnemers.

2. E140011

Commissiemededeling Tussenopname van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei

De commissie besluit de Commissiemededeling in behandeling te nemen. De fractie van de SP (Elzinga) geeft aan inbreng te zullen te leveren voor een brief aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog. De conceptbrief zal bij de eerstvolgende vergadering ter bespreking worden geagendeerd.

3. PACE, 7-11 april 2014

Delegatieleider Franken (CDA) doet mondeling verslag van de PACE-bijeenkomst van 7-11 april 2014. Naar aanleiding van de terugkoppeling uit de PACE en als follow-up van de gedachtewisseling met de minister tijdens Algemene Europese Beschouwingen (AEB) van 15 april 2014 besluit de commissie de minister van Buitenlandse Zaken uit te nodigen voor een mondeling overleg over de relaties met Rusland en over Oekraïne. Hiervoor zullen ook de leden van de vaste commissie BDO worden uitgenodigd.

4. T01392 en T01714

Publieksvoorlichting over EU en faciliteren kennismaken studenten aan Europese instellingen (33.551); Visie op Europa-communicatie (32.502, E)

De commissie besluit dat aan beide toezeggingen, aangevuld met hetgeen door de minister van Buitenlandse Zaken naar voren is gebracht tijdens de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) van 15 april 2014 over Europa-communicatie en publieksvoorlichting, nog niet is voldaan.

5. Toezeggingen T01191, T01711, T01712, T01713, T01715

De commissie bespreekt de reactie van de minister van Buitenlandse Zaken van 2 mei 2014 op het toezeggingenrappel voor zover de toezeggingen de commissie EUZA betreffen. De status van de toezeggingen T01191, T01712, T01713 en T01715 blijft ongewijzigd in afwachting van de door de minister aangekondigde acties en brieven. De toezegging T01711 wordt als voldaan beschouwd. Aan de toezeggingen T01392 en T01714 is nog niet voldaan.
De commissie besluit bovenstaande beslissingen per brief toe te lichten aan het ministerie van BuZa.

6. AIV-advies "Naar een gedragen Europese samenwerking: werken aan vertrouwen"

De commissie besluit de bespreking van het AIV-advies "Naar een gedragen Europese samenwerking: werken aan vertrouwen" aan te houden in afwachting van de kabinetsappreciatie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman