Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 mei 2014
1. 33729

Verstrekking vertrouwelijke informatie door Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten aan Algemene Rekenkamer

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 33849

Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 27 mei 2014.

3. 33638

Goedkeuring belastingverdrag met Ethiopië

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel - samen met wetsvoorstel 33718 belastingverdrag met China -(kort) plenair te behandelen.

4. 33718

Goedkeuring belastingverdrag met China

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel - samen met wetsvoorstel 33638 belastingverdrag met Ethiopië - (kort) plenair te behandelen.

5. 33847

Novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

De fractie van de SP geeft te kennen nog enkele vragen te hebben. De commissie stelt voor dat uiterlijk 13 mei 2014 inbreng voor het verslag geleverd wordt.

6. Modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Fracties die wensen te reageren op het consultatiedocument worden verzocht deze uiterlijk vrijdag 9 mei, 12.00 uur, bij de staf aan te leveren. Reacties zullen worden geagendeerd bij de eerstvolgende vergadering, zodat besluitvorming plaats kan vinden over de wijze waarop wordt gereageerd.

7. T01869

Hypothecaire leningen verstrekt door de Nederlandsche Bank aan eigen personeel (33.540)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Reuten). Een conceptbrief zal tijdens de eerstvolgende commissievergadering worden geagendeerd.

8. Rondvraag

Het lid Sent (PvdA) vraagt of reeds antwoord is ontvangen van het Ministerie van Financiën op de vraag welke invloed de Wet inzake het raadgevend referendum (30 372) heeft op het jaarlijkse tijdpad van de behandeling van het Belastingplan gegeven de voorgeschreven periode van acht weken tussen aanvaarding van een wetsvoorstel en de inwerkingtreding ervan. De staf zal het ministerie op dit punt nogmaals rappelleren.
Het lid Sent (PvdA) vraag tevens aandacht voor enkele punten uit de op 13 mei a.s. te agenderen brief van de staatssecretaris van Financiën inzake enkele fiscale toezeggingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren