Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 6 mei 2014
1. 33686

Wijziging Wet milieubeheer inzake de tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2. 33781

Invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 20 mei 2014.

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van 15 april 2014 in reactie op de rappelbrief van 13 maart 2014 (verslag schriftelijk overleg 33750 XII, C)

De commissie neemt kennis van het schriftelijk overleg inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen en besluit conform het ambtelijk memo.

4. Stand van zaken Omgevingswet

De commissie neemt kennis van en stemt in met een geactualiseerd ambtelijk voorstel inzake de voorbereidinig van de behandeling van de aangekondigde Omgevingswet.

5. Mededelingen en informatie

Enkele leden overwegen te reageren inzake de nahangprocedure betreffende het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (27428, 271).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer