Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 mei 2014
1. 33484

Toegankelijker maken executoriale verkoop van onroerende zaken

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 13 mei 2014.

2. 33745

Invoering elektronische detentie

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 3 juni 2014.

3. 33771

Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013

De commissie houdt de procedure aan, aangezien de commissie EZ het wetsvoorstel - waarin een hersteloperatie van het voorstel tot wijziging van de Wet op de dierproeven (33692) heeft plaatsgevonden, wenst te betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 33692.
De toezeggingen met nummers T01893 en T01894 worden als voldaan aangemerkt.

4. 33697

Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van het CDA (Franken), D66 (Scholten) en de SP (Quik-Schuijt).

5. 30145, J

Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt geleverd door de fracties van de SP (Quik-Schuijt) en GroenLinks (De Boer).

6. 33750 VI, P

De commissie besluit op 20 mei 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

7. ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur Stelselvernieuwing rechtsbijstand I

De commissie besluit op 20 mei 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie.

8. E130055

Voorstel voor een richtlijn inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 1 mei 2014 voor kennisgeving aan.

9. E130056

Voorstel voor een richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 1 mei 2014 voor kennisgeving aan.

10. T00484 en T00485

Verdere liberalisering pacht (30.448); Effecten amendement-Slob (30.448)

De commissie constateert dat de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 15 april 2014 tot aanbieding van het rapport "evaluatie pachtregelgeving" geen kabinetsstandpunt inzake dat rapport bevat. Zij besluit een brief tot de staatssecretaris te richten met het verzoek dat standpunt alsnog te kunnen ontvangen. In afwachting van de ontvangst daarvan besluit de commissie de status van toezeggingen T00484 en T00485 ongewijzigd te laten.

11. T00491

Monitoring en evaluatie wsnp (29.942)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 april 2014 voor kennisgeving aan te nemen.

12. T00509

Evaluatie wet terroristische misdrijven (30.164)

De commissie besluit de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 16 april 2014 voor kennisgeving aan te nemen.

13. Mededelingen en informatie

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 25 april 2014 inzake het reparatiewetsvoorstel, toegezegd in het kader van de plenaire behandeling van het voorstel implementatiewet richtijn consumentenrechten (33520), voor kennisgeving aan.

14. Rondvraag

Het lid Franken (CDA) meldt dat hij op 30 april 2014 de minister van Veiligheid en Justitie schriftelijke vragen heeft gesteld naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 28 maart 2014 (ECLI:NL:HR:2014:699). In afstemming met de commissie worden de vragen onder alle leden verspreid.

Het lid Hoekstra (CDA) meldt dat hij van de heer Vendrik heeft vernomen dat de Algemene Rekenkamer graag bereid zou zijn om in een informeel overleg te vernemen welke onderzoeksthema's de commissie interessant zou vinden. De commissie besluit volgende week hierop terug te komen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren