Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 mei 2014
1.
Fiscale moties en toezeggingen

De commissie neemt de ambtelijke adviezen voor afdoening over. De commissie acht voorts toezegging T01326 deels voldaan en besluit de aangekondigde evaluatie door het ministerie van Economische Zaken af te wachten. De toezegging krijgt de nieuwe rappeldatum van 1 juli 2014. Ten aanzien van toezegging T01725 heeft de commissie geen behoefte aan nader schriftelijk overleg.

2.
Voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen per 1 februari 2014

De commissie plaatst enkele opmerkingen bij het verstrekte overzicht en besluit de commissie BZK -als coördinerende commissie bij dit onderwerp- te verzoeken schriftelijk te reageren op de brief van 23 april 2014 en daarbij de betrokkenheid van de vakcommissies te vermelden.

3.
T01869

Hypothecaire leningen verstrekt door de Nederlandsche Bank aan eigen personeel (33.540)

De commissie stelt de conceptbrief met inbreng van de SP-fractie vast. De fractie van de PVV sluit zich aan bij de inbreng van de SP-fractie.

4.
Modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

De commissie stelt de brief met daarin vervat inbreng van de PVV-fractie met enkele wijzigingen vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren