Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ), Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken (EZ) van 13 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens (31.051)

- Evaluatie deskundigenbijeenkomst "Cyberintelligence en publiek belang"

De commissies evalueren de deskundigenbijeenkomst "Cyberintelligence en publiek belang", die op 6 mei 2014 plaatsvond. Zij stellen voor, mede in vervolg op het debat dat op 17 mei 2011 is gehouden met de minister van BZK en de staatssecretaris van V&J over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling, een beleidsdebat te houden over privacy en over het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met de staatssecretaris van V&J, de minister van BZK en de minister van Defensie. De commissies stellen voor het debat te houden in de maand september 2014. Ter voorbereiding op het debat zullen het woordelijk verslag van de deskundigenbijeenkomst en de achtergronddocumenten worden gedeeld met de bewindslieden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren