Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 3 juni 2014
1.
T01604

Toezegging Spreken met werknemersorganisaties (32.600)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 mei 2014 (32600, K) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie constateert dat nog niet met de werknemersorganisaties gesproken is over uitbreiding van de reikwijdte van de WNT naar alle functionarissen in de publieke en semipublieke sector. Zij beschouwt de toezegging derhalve als deels voldaan.

2.
T01839

Toezegging Ministeriële verantwoordelijkheid bij ZBO's ( C )

De commissie bespreekt de conceptbrief aan de minister voor Wonen en Rijksdienst in reactie op zijn brief van 12 mei 2014 over de Notitie ministeriële verantwoordelijkheid in relatie tot zbo's (C, Q). Zij verzoekt de staf één passage aan te passen en het herziene concept rond te mailen.

3.
Rondvraag

Het lid Duivestein (PvdA) brengt de aangekondigde novelle bij het voorstel voor een Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32769) ter sprake, mede in verband met de activiteiten van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties van de Tweede Kamer. Dit lid levert samen met het lid De Vries-Leggedoor (CDA) inbreng voor een brief aan de minister voor Wonen en Rijksdienst, die op 10 juni 2014 in de commissie kan worden besproken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman