Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 10 juni 2014
1.
Rijksstructuurvisie bereikbaarheid regio Rotterdam en de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Brief van de minister van I&M van 2 juni 2014 (32598, E) naar aanleiding van mondeling overleg van 8 april 2014

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. Daarnaast geeft de commissie aan de totstandkoming, de presentatie en het gebruik van rapportages, (technische)berekeningen en overig cijfermateriaal mogelijk aan de orde te willen stellen tijdens (de voorbereiding van) de parlementaire behandeling van de komende Omgevingswet.

2.
Toezegging T01718

Brief van 2 juni 2014 inzake vierde voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet, periode 2013-2014 (32127)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen.

3.
Voorhang van een ontwerpbesluit in verband met de invoering van het T-rijbewijs

Brief van de minister van I&M van 26 mei 2014 (29398, H)

De commissie besluit schriftelijk te reageren naar aanleiding van het voorgehangen ontwerpbesluit. Zij stemt daartoe in met verzending van de opgestelde brief aan de minister.

4.
Interparlementaire conferenties in het kader van het NL Voorzitterschap EU 2016

De commissie bespreekt de mogelijke onderwerpen en thema's voor een interparlementaire conferentie in het kader van het Nederlandse Voorzitterschap van de EU in 2016.
De commissie besluit dit onderwerp tijdens de commissievergadering van 24 juni 2014 opnieuw te agenderen, om te komen tot één of meer voorstellen voor de gezamenlijke vergadering met de Tweede Kamercommissie voor I&M op 1 juli 2014, 16:45 - 17:15 uur.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer