Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 juni 2014
1.
33742

Aanvullende bepalingen procedure van voortgezette tenuitvoerlegging

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

2.
33697 [aangehouden]

Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 24 juni 2014.

3.
33750 VI

Follow-up van het debat over de staat van de rechtsstaat

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering over de (voortgang van de) uitvoering van de moties-Franken (CDA) c.s. over kwaliteitseisen als uitgangspunt bij te nemen beslissingen over de bekostiging van de rechterlijke macht resp. over een onderzoek naar een voorziening voor de toegang tot de rechter voor door het Juridisch Loket afgewezen rechtszoekenden (EK 33750 VI, H en I), de motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de ratificatie van drie protocollen (EK 33750 VI, M) en toezegging T01905 op grond waarvan de Kamer voor 1 april 2014 geïnformeerd zou worden over het regeringsstandpunt inzake de voorgenomen herziening van de organisatie van bestuursrechtspraak in hoogste instantie. De staf stelt een conceptbrief op die per mail aan de leden wordt voorgelegd.

4.
T01900

Toezegging plaatsen op de agenda van vraagstukken die verband houden met het nieuwe informatie-ecosysteem en de Kamer hierover informeren (33.750 VI)

De leden Swagerman (VVD) en Gerkens (SP) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de (voortgang van de) uitvoering van de kabinetsnotitie 'Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving: een agenda voor de toekomst' (EK 33750, O).

5.
Rondvraag

De commissie staat stil bij de uitnodiging, 4 juni 2014 door de griffie ontvangen, voor het congres over modernisering van het Wetboek van Strafvordering dat 19 juni 2014 gehouden wordt. Door de late uitnodiging is geen van de leden in staat het congres te bezoeken. Ambtelijk wordt geïnformeerd of een transcript van het congres kan worden toegezonden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren