Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

-
Reactie op motie-Flierman c.s.

Brief van de minister van VWS van 2 juni 2014 (33253, H)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief een korte schriftelijke reactie te sturen.

-
Rondvraag

Het lid Ter Horst (PvdA) informeert of de toezegging Reduceren regeldruk (T01800) meegestuurd is met het halfjaarlijkse rappel toezeggingen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer