Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 8 juli 2014
1.
Evaluatie Caribisch Nederland ("grote evaluatie")

Brief van de minister van BZK van 23 juni 2014 inzake evaluatie Caribisch Nederland (33750 IV, X)

De commissie bespreekt de brief van de minister van BZK van 23 juni 2014 (33750 IV, X) en besluit nader te bezien of en op welke wijze zij in overleg wenst te treden met de minister van BZK over (de samenhang tussen) de verschillende evaluaties.

2.
T01156

Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 20 juni 2014 (32419, M) voor kennisgeving aan te nemen en de rappeldatum van de toezegging te verplaatsen naar 1 januari 2015.

3.
T01157

Brief van de minister van BZK van 4 juli 2014 inzake halfjaarlijks overzicht wetgeving BES-eilanden (33750 IV, Z)

De commissie besluit de brief van minister van BZK van 4 juli 2014 (33750 IV, Z) voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Adviezen eilandbesturen CN t.a.v. IJkwet BES

Brief van de minister van EZ van 4 juli 2014

De commissie besluit de brief van de minister van EZ van 4 juli 2014 (33884, B) voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Interimrapport voortgang integriteitsonderzoek Sint Maarten

Brief van de minister van BZK van 23 juni 2014 (33750 IV, Y)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en wacht de resultaten van het integriteitsonderzoek met belangstelling af.

6.
Instructietaal onderwijs Sint Eustatius

Brief van de staatssecretaris van OCW van 19 juni 2014 inzake instructietaal onderwijs Sint Eustatius (32419, K)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

7.
Brief eilandsraadlid Sint Eustatius inzake vestiging/accreditatie School of Medicine

De commissie besluit in te stemmen met het verzoek van het Eilandsraadlid van Sint Eustatius om de regering te vragen de nodige spoed te betrachten ten aanzien van dit onderwerp. De brief zal in afschrift worden gestuurd aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Eilandsraad van Sint Eustatius.

8.
Rondvraag

De commissie ziet met belangstelling uit naar de brief van de minister van BZK met betrekking tot de uitkomsten van zijn besprekingen met de Tweede Kamer over het in de Eerste Kamer gewenste aparte kiescollege voor de BES-eilanden met als enige taak het mede verkiezen van de Eerste Kamer. Hierom is gevraagd in de brief aan de minister van BZK van 20 februari 2014.
De commissie heeft kennisgenomen van de berichtgeving over de benoeming van een nieuwe Rijksvertegenwoordiger. De commissie besluit de nieuwe Rijksvertegenwoordiger uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek, bij een eerste gelegenheid daartoe na het aanvangen van zijn functie en werkzaamheden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman