Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 juli 2014
1.
33685

Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 30 september 2014.

2.
33346 en 32859

Uitbreiding reikwijdte recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten; Verbetering aanpak van rijden onder invloed van drugs

De commissie houdt de procedure m.b.t. wetsvoorstel 32859 aan tot 9 september 2014.

Wetsvoorstel 33346, waarover de commissie IMRO reeds eindverslag heeft uitgebracht, is op verzoek van de SP-fractie van de lijst met hamerstukken gehaald, om dit in de commissie in samenhang te kunnen bezien met wetsvoorstel 32589. De commissie ziet geen aanleiding voor een schriftelijke gedachtewisseling met de regering en stelt voor wetsvoorstel 33346 alsnog als hamerstuk af te doen.

3.
33771

Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013

De commissie brengt eindverslag uit. Omdat er in de commissie geen behoefte bestaat aan een plenaire debat, laat zij het voorstellen van een datum hiervoor over aan de commissie EZ, die het wetsvoorstel wenst te betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 33692 Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

4.
30145, K

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2014 over de verbetering van de positie van kinderen in een vechtscheiding. Op 9 september 2014 wordt inbreng geleverd voor nader schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van deze brief.

5.
33750 VI, Z

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 juli 2014 over de ontwerp-AMvB stelselvernieuwing rechtsbijstand I. Op 9 september 2014 wordt inbreng geleverd voor nader schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van deze brief.

6.
T01913

Toezegging protocol deskundigenverklaring transgenders

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 juli 2014 ter aanbieding van het protocol deskundigen transgenders. Zij besluit toezegging T01913 als voldaan aan te merken. Op 9 september wordt inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van deze brief.

7.
Rondvraag

Nu het algemeen overleg in de Tweede Kamer over het coffeeshopbeleid tot 10 september 2014 is uitgesteld, besluit de commissie voor te stellen de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32842 (strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt) te verplaatsen naar 7 oktober 2014.
De commissie besluit voorts een brief te richten aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bestuurlijke verhoudingen in Nederland in relatie tot het coffeeshopbeleid, alsmede beide ministers uit te nodigen voor een mondeling overleg hierover op 9 september 2014. Het lid Ter Horst (PvdA) levert inbreng voor de brief die vervolgens in concept aan de commissie wordt voorgelegd.

Het lid Ruers (SP) attendeert de overige leden op een artikel dat recent is verschenen in het Nederlands Juristenblad: Margreet Ahsmann & Hans Hofhuis, "Versnelling van de doorlooptijden van rechtszaken met 40%", NJB 2014/1273, afl. 26, p. 1742-1749.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren