Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 9 september 2014
1.
32476

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver Annuleren enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld), D66 (De Graaf), ChristenUnie (Kuiper) en Holdijk (SGP).

2.
32769

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden. Zij wenst de behandeling van de novelle Herzieningswet (33966) in de Tweede Kamer en de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties af te wachten.

3.
33966

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 september 2014 inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33966, B) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
T01832

Toezegging Wooncoöperatie (33.819)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 september 2014 inzake aanbieding sectorconsultatie wooncoöperatie (33966, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie wenst de brief te betrekken bij de behandeling van de novelle Herzieningswet (33966) zodra dit wetsvoorstel de Eerste Kamer bereikt. In afwachting daarvan blijft de toezegging als "deels voldaan" geregistreerd.

5.
T01949

Toezegging Evaluatie Adviespunt Klokkenluiders (33.258)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 juli 2014 inzake toezending evaluatierapport klokkenluiders (33258, G met bijlage) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01949 als "voldaan".

6.
T01708

Toezegging Advies Kiesraad inzake Kieswet (33.268)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 september 2014 inzake integrale herziening Kieswet (33268, O) aan te houden. Zij constateert dat een afschrift van deze brief geagendeerd staat voor een vergadering van de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over verkiezingsaangelegenheden op 11 september 2014. Zodra het verslag van dit algemeen overleg beschikbaar is, wenst zij opnieuw over de brief te spreken.

7.
Mededelingen en informatie

Het lid Duivesteijn (PvdA) wijst op het Ontwerpbesluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio's, dat op de lijst met gedelegeerde regelgeving is opgenomen. Het wetsvoorstel afschaffing plusregio's (33659) is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen; het voorbereidend onderzoek staat gepland voor 30 september 2014. De commissie besluit op 23 september 2014 samen met de commissie IMRO een conceptbrief te bespreken waarin een voortijdige voorhang wordt geconstateerd en de voorhangtermijn wordt gestuit.

Op verzoek van het lid Koole (PvdA) vraagt de commissie de staf na te vragen wanneer de reactie van de regering op de vragen in het voorlopig verslag bij het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (32550) kan worden verwacht.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman