Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 9 september 2014
1.
33781

Invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid

Op verzoek van het lid Schaap (VVD) besluit de commissie de nadere procedure aan te houden tot de vergadering van 23 september 2014.

2.
33.834

Wijziging van de Wet milieubeheer inzake het register hernieuwbare energie vervoer

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3.
Tweede evaluatie hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet

De commissie besluit de brief van 9 juli 2014 inzake de tweede evaluatie van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet voor kennisgeving aan te nemen.

4.
E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

Brief van de staatssecretaris van I&M en de minister van EZ van 29 augustus 2014 in reactie op brief van 7 juli 2014 (verslag schriftelijk overleg 33858, E)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 29 augustus 2014 om op 23 september 2014 inbreng te leveren voor nader voortgezet schriftelijk overleg met de regering. De commissie hoopt op dat moment ook te kunnen beschikken over het aangekondigde kabinetsstandpunt inzake de onlangs gepubliceerde Commissiemededeling over energie efficiƫntie (COM(2014)520).

5.
Voorhang ontwerp-luchthavenbesluit luchthaven Lelystad (31936, C)

Brief van 20 augustus 2014 in reactie op brief van 15 juli 2014 (verslag schriftelijk overleg 31936, D)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en geen nadere vragen te stellen.

6.
T01793 - Uitwerking maatschappelijke kosten-batenanalyse

Brief - met bijlagen - van de bewindslieden van I&M van 18 augustus 2014 (32862, L)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot de vergadering van 23 september 2014.

7.
Mededelingen en informatie

De leden van de commissie wijzen op het voorgehangen Ontwerpbesluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio's (33659, B), dat op de lijst met gedelegeerde regelgeving is opgenomen.
Het wetsvoorstel afschaffing plusregio's (33659) is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen; het voorbereidend onderzoek staat gepland voor 30 september 2014. De commissie besluit op 23 september 2014 samen met de commissie BZK/AZ een conceptbrief te bespreken waarin een voortijdige voorhang wordt geconstateerd en de voorhangtermijn wordt gestuit.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer