Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 september 2014
1.
32859

Verbetering aanpak van rijden onder invloed van drugs

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

2.
33871

Implementatie richtlijn over het recht op informatie in strafprocedures

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Lokin-Sassen).

3.
32382

Wet positie en toezicht advocatuur

De commissie brengt eindverslag uit. Zij zal de wijze van plenaire afhandeling van het wetsvoorstel op 23 september 2014 bespreken.

4.
T01913

Toezegging Protocol deskundigenverklaring transgenders (33.351)

In vervolg op de vergadering van 8 juli 2014 wenst geen van de fracties bij nadere beschouwing inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 juli 2014 ter aanbieding van het protocol deskundigen transgenders.

5.
33750 VI, Z

De commissie stelt een conceptbrief vast met nadere vragen van de SP-fractie naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 juli 2014 over de AMvB stelselvernieuwing rechtsbijstand I. De fracties van CDA en GroenLinks sluiten zich bij de vragen aan.

6.
30145, K

De commissie stelt een conceptbrief vast met nadere vragen van de fracties van CDA en SP naar aanleiding van de brief van de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2014. De fracties van PvdA en SP sluiten zich aan bij (onderdelen van) de inbreng van de fractie van CDA.

7.
32203, F

De commissie neemt met waardering kennis van het feit dat de minister Veiligheid en Justitie ter uitvoering van de motie-Schrijver c.s. inzake de bescherming van godsdienstige gevoelens (EK 32203, E herdruk) een gedegen onderzoek heeft laten uitvoeren. De commissie besluit een reactie aan de minister te richten. Een door de staf op te stellen concept wordt op 23 september 2014 besproken. Ook het rapport wordt dan nogmaals besproken.

8.
33750 VI, AC

Bespreking van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie van 26 augustus 2014 over de uitvoering van de motie-Franken c.s. inzake kwaliteitseisen als uitgangspunt bij beslissingen over de bekostiging van de rechterlijke macht (EK 33750 VI, H) wordt aangehouden tot 23 september 2014.

9.
33750 VI, AE

Het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Jusitie van 28 augustus 2014 over de uitvoering van de motie-Franken c.s. inzake een onderzoek naar een voorziening voor de toegang tot de rechter voor door het Juridisch Loket afgewezen rechtszoekenden (EK 33750 VI, I) wordt in dit stadium voor kennisgeving aangenomen.

10.
T01446, T01450 en T01451

Toezegging Monitoren effecten van de plannen van het kabinet op de heffing voor verschillende loterijen en eventueel aanpassen van de heffing (32.264); Toezegging Onafhankelijke uitvoering vergunningverlening en toezicht bij de Kansspelautoriteit en opname daarvan in bindende beleidsregels (32.264); Toezegging Informeren van de Kamer over planning herziening kansspelbeleid (32.264)

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 juli 2014 ter aanbieding van de beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. Zij besluit toezegging T01450 als voldaan aan te merken en de status van toezeggingen T01446 en T01451 ongewijzigd te laten. De commissie besluit voorts naar aanleiding van de brief in schriftelijk overleg te treden met de regering. Een door de staf op te stellen conceptbrief wordt per mail aan de commissie voorgelegd.

11.
33750 VI, AD

De commissie neemt kennis van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie van 26 augustus 2014 inzake de kabinetsnotitie 'Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving: een agenda voor de toekomst' (EK 33750, O). Een aantal woordvoerders geeft aan dit mogelijk te betrekken bij hun inbreng aan het beleidsdebat over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling en het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 23 september 2014.

12.
T01453

Toezegging Evaluatie werking lex silencio positivo (LSP) en betrekken van de toepassing van de LSP op kansspelautomatenvergunningen (32.264/31.579)

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 juli 2014 ter aanbieding van het rapport 'Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb' en besluit toezegging T01453 als voldaan aan te merken. Zij besluit voorts naar aanleiding van de brief in schriftelijk overleg te treden met de regering. Een door de staf op te stellen concept wordt per mail aan de commissie voorgelegd.

13.
T01851

Toezegging Informeren monitors taakstelling openbaar ministerie (33.750 VI)

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 20 augustus 2014 ter aanbieding van de voortgangsrapportage Versterking Prestaties Strafrechtketen voor kennisgeving aan. Zij besluit dit onderwerp begin 2015 opnieuw te agenderen, om dan te bezien of en zo ja, welke follow-up zij hieraan wil geven.

14.
T01892

Toezegging Informeren Eerste Kamer over Aanwijzing van het openbaar ministerie zodra gereed (33.498)

Bespreking van het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 augustus 2014 over de Aanwijzing inzake de toepassing van het adolescentenstrafrecht wordt aangehouden tot 23 september 2014.

15.
Mededelingen en informatie

De ter informatie aangeboden documenten kunnen op 23 september nogmaals aan de orde komen.

16.
Rondvraag

De voorzitter attendeert woordvoerders op het intekenen voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel invoering elektronische detentie (33745) op 23 september 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren