Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2014 (33.750 VI)

- 33750 VI, Z

De commissie stelt een conceptbrief vast met nadere vragen van de SP-fractie naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 juli 2014 over de AMvB stelselvernieuwing rechtsbijstand I. De fracties van CDA en GroenLinks sluiten zich bij de vragen aan.

- 33750 VI, AC

Bespreking van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie van 26 augustus 2014 over de uitvoering van de motie-Franken c.s. inzake kwaliteitseisen als uitgangspunt bij beslissingen over de bekostiging van de rechterlijke macht (EK 33750 VI, H) wordt aangehouden tot 23 september 2014.

- 33750 VI, AE

Het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Jusitie van 28 augustus 2014 over de uitvoering van de motie-Franken c.s. inzake een onderzoek naar een voorziening voor de toegang tot de rechter voor door het Juridisch Loket afgewezen rechtszoekenden (EK 33750 VI, I) wordt in dit stadium voor kennisgeving aangenomen.

- T01446, T01450 en T01451

Toezegging Monitoren effecten van de plannen van het kabinet op de heffing voor verschillende loterijen en eventueel aanpassen van de heffing (32.264); Toezegging Onafhankelijke uitvoering vergunningverlening en toezicht bij de Kansspelautoriteit en opname daarvan in bindende beleidsregels (32.264); Toezegging Informeren van de Kamer over planning herziening kansspelbeleid (32.264)

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 juli 2014 ter aanbieding van de beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. Zij besluit toezegging T01450 als voldaan aan te merken en de status van toezeggingen T01446 en T01451 ongewijzigd te laten. De commissie besluit voorts naar aanleiding van de brief in schriftelijk overleg te treden met de regering. Een door de staf op te stellen conceptbrief wordt per mail aan de commissie voorgelegd.

- 33750 VI, AD

De commissie neemt kennis van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie van 26 augustus 2014 inzake de kabinetsnotitie 'Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving: een agenda voor de toekomst' (EK 33750, O). Een aantal woordvoerders geeft aan dit mogelijk te betrekken bij hun inbreng aan het beleidsdebat over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling en het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 23 september 2014.

- T01851

Toezegging Informeren monitors taakstelling openbaar ministerie (33.750 VI)

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 20 augustus 2014 ter aanbieding van de voortgangsrapportage Versterking Prestaties Strafrechtketen voor kennisgeving aan. Zij besluit dit onderwerp begin 2015 opnieuw te agenderen, om dan te bezien of en zo ja, welke follow-up zij hieraan wil geven.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren