Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren monitors taakstelling openbaar ministerie (33.750 VI) (T01851)

- T01851

Toezegging Informeren monitors taakstelling openbaar ministerie (33.750 VI)

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 20 augustus 2014 ter aanbieding van de voortgangsrapportage Versterking Prestaties Strafrechtketen voor kennisgeving aan. Zij besluit dit onderwerp begin 2015 opnieuw te agenderen, om dan te bezien of en zo ja, welke follow-up zij hieraan wil geven.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren