Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 september 2014
1.
33918

Wijzigingswet financiële markten 2015

De commissie besluit de procedure aan te houden tot dinsdag 30 september 2014.

2.
33750 IX, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de stand van zaken met betrekking tot (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2014

De commissie neemt de ambtelijke adviezen voor afdoening over. Zij besluit de toezeggingen T01950, T01957, T01959 en T01966 als voldaan te beschouwen. De commissie besluit in nader overleg te treden met de regering over de nakoming van toezeggingen T01956 en T01968. Ten aanzien van toezegging T01958 besluit de commissie tot het houden van een mondeling overleg op korte termijn met de staatssecretaris van Financiën.

3.
Brief van de staatssecretaris van Financiën van 16 september 2014 over fiscale moties en toezeggingen (33752, Q)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4.
32140, A

Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 16 september 2014 inzake Keuzes voor een beter belastingstelsel

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud ervan te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de behandeling van het Belastingplan 2015.

5.
House of Commons conferentie 'Impact of globalisation on taxation', donderdag 30 oktober 2014, Londen

De commissie besluit de voorzitter van de commissie, de heer Essers (CDA), en het lid Van Boxtel (D66) af te vaardigen naar de conferentie.

6.
E140024

Commissiemededeling: Richtsnoeren inzake de toepassing van maatregelen om doeltreffendheid van de Europese structuur- en investeringsfondsen te koppelen aan gezond economisch bestuur overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EU) nr. 1303/2013

De commissie besluit het voorstel voor kennisgeving aan te nemen.

7.
Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2014

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

8.
Rondvraag

Het lid Terpstra (CDA) brengt het onderwerp van de rol van de Belastingdienst bij de bestrijding van schijnconstructies op. Fracties kunnen hier desgewenst tijdens de behandeling van het Belastingplan 2015 aandacht aan besteden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren