Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 23 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt (32.842)

-
Mededelingen en informatie

Nu het algemeen overleg in de Tweede Kamer over het coffeeshopbeleid tot 16 oktober 2014 is uitgesteld, besluit de commissie voor te stellen de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32842 (strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt) te verplaatsen naar 4 november 2014.

De commissie bespreekt het verzoek van de Hoge Raad tot het voeren van een gesprek. De commissie stelt voor dit gesprek op 7 oktober 2014 te houden en ook de leden van de commissie BZK/AZ hiervoor uit te nodigen. Volgende week worden aan te snijden onderwerpen besproken.

De commissie neemt, in het licht van toezegging T00491, de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 8 augustus 2014 ter aanbieding van de tiende monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen voor kennisgeving aan.

T.a.v. wetsvoorstel 33892 (Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken) wordt de termijn verlengd tot 30 september 2014 om kenbaar te maken of een inbrengvergadering wenselijk is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren