Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 september 2014
1.
33509

Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

De commissie besluit de datum voor het voorbereidend onderzoek op een later tijdstip te bepalen en voorrang te geven aan het door het kabinet als spoedeisend aangemerkte wetsvoorstel Wet langdurige zorg (33891).

2.
33791

Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Beckers), SP (Slagter), D66 (Scholten) en ChristenUnie (Kuiper).

3.
T01854 - Toezegging informatieverstrekking zorgaanbieders

Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (32402, I, blz. 1 en 7)

De toezegging kan als voldaan worden aangemerkt.

4.
T01800 - Toezegging reduceren regeldruk

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 18 juli 2014 (33253, K)

Het lid Ter Horst (PvdA) geeft aan dat met de brief van 18 juli jl. niet aan alle elementen van de toezegging is voldaan. De regering zal hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld; de conceptbrief wordt op 30 september 2014 ter vaststelling geagendeerd.

5.
T01801 - Toezegging brief over samenwerking en mededinging in de curatieve zorg

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 22 juli 2014 (33253, J)

De commissie neemt kennis van de brief van 22 juli 2014 en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.

6.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van 1 september 2014 in reactie op de rappelbrief van 29 juli 2014 (verslag schriftelijk overleg 33750 XVI, C)

De commissie neemt kennis van de reactie op het halfjaarlijks rappel toezeggingen en neemt het ambtelijk voorstel over. Toezegging T01805 zal op 30 september 2014 derhalve opnieuw worden geagendeerd.

7.
E140023a en E140023b

Voorstel voor een verordening betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik; Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau

De commissie besluit de procedure in afwachting van het BNC-fiche aan te houden.

8.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van V&J van 16 september 2014 met spoedeisende wetsvoorstellen (34000, A en bijlagen). Afronding van de behandeling van wetsvoorstel 33891 (Wet langdurige zorg) voor 1 november 2014 acht de commissie nagenoeg onmogelijk. De voorzitter van de commissie zal hierover contact opnemen met de staatssecretaris van VWS. De commissie verzoekt om een technische briefing over het wetsvoorstel op 7 oktober 2014 (ervan uitgaande dat het voorstel de Kamer tijdig bereikt).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer