Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 oktober 2014
1.
33918

Wijzigingswet financiële markten 2015

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Postema) en CDA (Terpstra).

2.
33950

Fiscale verzamelwet 2014

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 28 oktober 2014.

3.
CVII, J

Ontwerpbegrotingsplan 2015

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Reuten).

4.
Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 2 oktober 2014 inzake modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Planning Mondeling Overleg toekomstperspectieven pensioenen in eigen beheer

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 3 oktober 2014 (33752, S). De commissie benadrukt de urgentie van uitvoering van toezegging T01958 en stemt in met beperkt uitstel van het geplande mondeling overleg over toekomstperspectieven pensioenen in eigen beheer, maar wenst te benadrukken dat zij een concreet voorstel hiertoe uiterlijk 4 november 2014 met de staatssecretaris wenst te kunnen bespreken en daartoe tijdig over een uitwerking wil beschikken.

6.
Rondvraag

- Het Lid De Boer (GL) doet verslag van haar deelname aan een gedachtewisseling over het Europees semester 2014 van de ECON commissie van het Europees Parlement met leden van de relevante commissies van de nationale parlementen, die plaatsvond op 23 september jl. Door de commissiestaf zal documentatie behorende bij deze bijeenkomst onder de leden van de commissie worden verspreid.

- Het Lid Bröcker (VVD) verzoekt de staf om documentatie te circuleren ten aanzien van enkele fiscale thema’s.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren