Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 oktober 2014




1.
Spoedeisende wetsvoorstellen

Brief minister VWS van 3 oktober 2014 (34000 XVI, A)

De commissie neemt kennis van de nadere toelichting op het spoedeisende karakter van de wetsvoorstellen die voor 1 januari 2015 zouden moeten worden afgehandeld en besluit voorrang te geven aan de wetsvoorstellen 33891 (Wet langdurge zorg), 33983 (Invoeringswet Jeugdwet; mits dit voorstel de Kamer tijdig bereikt), 33168 (Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) en 33362 (Wet verbod verticale integratie). Ten aanzien van dit laatste voorstel tekent de commissie aan dat afronding mogelijk pas in januari 2015 zal plaatsvinden.

Afronding van de spoedeisende wetsvoorstellen 32402 (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en 33683 (Verbetering wanbetalersmaatregelen; nog in behandeling bij de Tweede Kamer) zal naar verwachting niet meer voor het kerstreces plaatsvinden.

Het lid Reuten (SP) wijst erop dat het in verband met de planning wenselijk is dat de memorie van antwoord van wetsvoorstel 33168 de Kamer zo spoedig mogelijk bereikt.

2.
33937

Implementatie richtlijn 2012/26/EU betreffende geneesmiddelenbewaking

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
T01805 - In kaart brengen kostenstijgingen zorgsector

Brief van 1 september 2014 in reactie op de rappelbrief van 29 juli 2014 (verslag schriftelijk overleg 33750 XVI, C)

De commissie neemt kennis van de brief van 1 september 2014 en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.

4.
Mededelingen en informatie

Het lid Ganzevoort (GroenLinks) informeert of er een samenvatting van het proefschrift Winst in de zorg: Juridische aspecten van winstuitkering door zorginstellingen, van E. Plomp, ter beschikking kan worden gesteld.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer