Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

- Spoedeisende wetsvoorstellen

Brief minister VWS van 3 oktober 2014 (34000 XVI, A)

De commissie neemt kennis van de nadere toelichting op het spoedeisende karakter van de wetsvoorstellen die voor 1 januari 2015 zouden moeten worden afgehandeld en besluit voorrang te geven aan de wetsvoorstellen 33891 (Wet langdurge zorg), 33983 (Invoeringswet Jeugdwet; mits dit voorstel de Kamer tijdig bereikt), 33168 (Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) en 33362 (Wet verbod verticale integratie). Ten aanzien van dit laatste voorstel tekent de commissie aan dat afronding mogelijk pas in januari 2015 zal plaatsvinden.

Afronding van de spoedeisende wetsvoorstellen 32402 (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en 33683 (Verbetering wanbetalersmaatregelen; nog in behandeling bij de Tweede Kamer) zal naar verwachting niet meer voor het kerstreces plaatsvinden.

Het lid Reuten (SP) wijst erop dat het in verband met de planning wenselijk is dat de memorie van antwoord van wetsvoorstel 33168 de Kamer zo spoedig mogelijk bereikt.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer