Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 4 november 2014
1.
33947

Elektronische toestemming sportvisserij

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Sylvester) en van de PvdD (Koffeman).

2.
33910

Wet opheffing bedrijfslichamen

De commissie stelt voor de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, te laten plaatsvinden op 8 en/of 9 december 2014.

3.
33913

Implementatie richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiƫntie

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 20 januari 2015 plenair te behandelen.

4.
Quick-scan ammoniakconcentraties en -emissies

Brief met bijlage van de staatssecretaris van EZ inzake het rapport 'Trends in ammoniakconcentraties en -emissies; een quick scan' (verslag schriftelijk overleg 33669, H)

De commissie besluit de brief desgewenst te betrekken bij de behandeling van de in het vooruitzicht gestelde voorhang van het ontwerpprogramma PAS. Hierbij kan de eventuele behandeling van de quick-scan in de Tweede Kamer meegenomen worden.

5.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Vooruitlopend op het in procedure nemen van begrotingswestvoorstel 34000 XIII vindt in de commissie een inventarisatie plaats van de wenselijkheid van een begrotingsdebat in december 2014. De commissie geeft aan deze wens vooralsnog niet te hebben.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer