Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 november 2014
1.
33891

Wet langdurige zorg

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Frijters-Klijnen), SP (Slagter-Roukema) en GroenLinks (Ganzevoort). De commissie zal de staatssecretaris van VWS een korte schriftelijke reactie toezenden naar aanleiding van de brief van 3 november 2014 (33891, H).

2.
Wijze van plenaire behandeling wetsvoorstellen 33168 en 33362

Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling stelt de commissie voor op 8 en/of 9 december 2014 de wetsvoorstellen 33362 (Wet verbod verticale integratie) en 33168 (Wet vergroten investingsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) afzonderlijk plenair te behandelen en daarbij te beginnen met wetsvoorstel 33362.

3.
E140023a en E140023b

Voorstel voor een verordening betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik; Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau

De commissie besluit de procedure aan te houden in afwachting van het BNC-fiche inzake het voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau.

4.
T01598 - Toezegging pleegzorgvergoeding

Brief van de staatssecretarissen van VWS en V&J van 31 oktober 2014 in reactie op brief van 12 september 2014 (verslag schriftelijk overleg 32529, P)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 18 november 2014. Het lid Quik-Schuijt (SP) bereidt hiertoe een notitie voor.

5.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

In afwachting van de begrotingsbehandeling van VWS (34000 XVI) in de Tweede Kamer, besluit de commissie de wenselijkheid van een begrotingsdebat op 2 december 2014 opnieuw te bespreken. De fractie van GroenLinks geeft te kennen een begrotingsdebat te willen voeren.

6.
Rondvraag

Voorafgaand aan de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33362 (Wet verbod verticale integratie) zal een petitieaanbieding plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer