Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 11 november 2014
1.
33673

Grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), SP (Meijer), D66 (De Graaf) en GroenLinks (De Boer).

2.
33934

Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wijziging Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 25 november 2014 te houden.

3.
Mededelingen en informatie

Het lid De Boer (GroenLinks) wenst vragen te stellen over het in het Overzicht aanhangige gedelegeerde regelgeving opgenomen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met de introductie van de waarde op grond van de Wet waardering onroerende zaken). De staf verwerkt deze vragen tot een conceptbrief, die via de mail zal circuleren onder de leden van de commissie, met een reactietermijn tot vrijdag 14 november 2014, 10:00 uur.

4.
Rondvraag

- het lid Schouwenaar (VVD) vraagt de staf na te gaan of het mogelijk is een aantal papieren exemplaren van het rapport van de Parlementaire enquĂȘtecommissie Woningcorporaties van de Tweede Kamer (33606) te krijgen.
- het lid Schouwenaar (VVD) vraagt of er bij de commissie nu reeds behoefte bestaat aan een expertmeeting over de Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33966), die nog bij de Tweede Kamer in behandeling is. De commissie heeft die behoefte vooralsnog niet.
- het lid De Vries (PvdA) vraagt de staf na te gaan of er papieren exemplaren van het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie ICT-projecten bij de overheid van de Tweede Kamer beschikbaar kunnen worden gesteld.
- het lid Huijbregts-Schiedon (VVD) wijst erop dat haar fractie in het nader voorlopig verslag bij het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (32550) vragen heeft gesteld over de relatie tussen het voorstel en de Wet normering topinkomens (WNT). Nu op 18 november 2014 inbreng wordt geleverd voor het voorlopig verslag bij de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (33978), stelt zij prijs op spoedige beantwoording van de genoemde vragen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman