Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 november 2014
1.
33362

Wet verbod verticale integratie

De commissie besluit op 18 november 2014 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

2.
33168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Dupuis), PvdA (Postema), CDA (Flierman), SP (Reuten), D66 (Scholten) en ChristenUnie (Kuiper).

3.
E140023a en E140023b

Voorstel voor een verordening betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik; Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau

De commissie neemt de voorstellen voor kennisgeving aan.

4.
Oprichting Stichting Jongeren op Gezond Gewicht

Brief van de staatssecretaris van VWS van 7 november 2014

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 18 november 2014.

5.
Rondvraag

a. Gelet op de actuele situatie rond spoedeisende hulp en acute verloskundige zorg in sommige regio's en in verband met de voorgenomen schriftelijke reactie van de commissie op de brief van de minister van VWS van 2 juni 2014 (33253, H) en op de aangekondigde visie op de curatieve zorg in krimpgebieden (33253, H en I), gaat de staf - op verzoek van het lid Flierman (CDA) - na wanneer de aangekondigde visie te verwachten is.
b. Het lid Beuving (PvdA) wijst op de brief van de staatssecretaris van V&J van 6 november 2014 (32398, K) over de Wet forensiche zorg, waarin onder meer wordt ingegaan op het verbeteren van de samenhang met de VWS-wetsvoorstellen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32399) en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31996). De commissie voor V&J is voornemens naar aanleiding van deze brief in schriftelijk overleg te treden met de regering.
c. De voorzitter van de commissie meldt dat voorafgaand aan de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33891 (Wet langdurige zorg) een petitie zal worden aangeboden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer