Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 2 december 2014
1.
34000 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
33947

Elektronische toestemming sportvisserij

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Sylvester)

3.
33979

Wet verantwoorde groei melkveehouderij

De commissie besluit om op donderdag 4 december 2014 inbreng te leveren voor het verslag en de regering te verzoeken de vragen uiterlijk maandag 8 december 2014, 15:00 uur te beantwoorden. De commissie stelt voor om dit wetsvoorstel op 15/16 december 2014 plenair te behandelen, onder voorbehoud van tijdige en volledige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen.
Voorts besluit de commissie een brief te sturen aan de staatssecretaris van EZ, in afschrift aan de minister-president en aan de minister van V&J, waarin onder andere wordt aangegeven dat de procedure zoals gevolgd bij dit wetsvoorstel geen precedentwerking heeft ten aanzien van de behandeling van spoedeisende wetsvoorstellen in de toekomst.

4.
33910

Wet opheffing bedrijfslichamen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Reuten).

5.
Oprichting ROM-Zuidvleugel

Brief van de minister van EZ van 28 november 2014 in reactie op brief van 20 november 2014 (verslag schriftelijk overleg 32637, B)

Het lid Koning (PvdA) zal inbreng leveren voor schriftelijk overleg met de regering. Een conceptbrief zal per mail aan de commissie worden rondgestuurd.

6.
Nahang Besluit tot wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten

Brief van de minister van Economische Zaken van 20 november 2014 (Kamerstukken 1/2 2014-2015, 29683, B/191)

De brief van de minister van EZ wordt voor kennisgeving aangenomen.

7.
T01920 - Transitie technologische topinstituten (TTI's)

Brief van de minister van EZ van 25 november 2014 in reactie op brief van 28 oktober 2014 (verslag schriftelijk overleg 34000 XIII, E)

De commissie besluit de brief van de minister van EZ voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01920 als voldaan te beschouwen.

8.
Toezeggingen T01726 en T01918 en motie-Flierman c.s. (33750 XIII, C)

Brief staatssecretaris OCW en minister EZ van 25 november 2014 (34000 VIII/ 34000 XIII, B)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van OCW en van de minister van EZ voor kennisgeving aan te nemen en de toezeggingen T01726 en T01918 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer