Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 december 2014
1.
33362

Wet verbod verticale integratie

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 8/9 december 2014.

2.
34000 XVI

Begrotingsstaat Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3.
32402

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: brief van 27 november 2014 - met bijlagen - inzake regeldrukttoets (verslag schriftelijk overleg 32402, J)

De commissie neemt de brief van 27 november 2014 (32402, J) voor kennisgeving aan.
De commissie besluit op 27 januari 2015 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

4.
Voorhang ontwerp-Besluit langdurige zorg

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van VWS van 28 mei 2014 inzake het ontwerp-Besluit langdurige zorg (33891, A)

De commissie stelt vast dat het geen zin heeft te reageren op het voorgehangen ontwerp-Besluit langdurige zorg, aangezien dit gelet op het tijdpad niet langer opportuun is. De staatssecretaris zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

5.
Curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman c.s. (33253, E)

Brief van de minister van VWS van 18 november 2014 (33253, L)

De commissie stelt de conceptbrief in reactie op de brief van 18 november 2014 (33253, L) als commissiebrief vast en besluit de minister uit te nodigen voor een mondeling overleg, bij voorkeur op 20 januari 2015.

6.
T01598 - Toezegging pleegzorgvergoeding

Brief van de staatssecretarissen van VWS en V&J van 31 oktober 2014 in reactie op brief van 12 september 2014 (verslag schriftelijk overleg 32529, P)

De commissie stelt de conceptbrief in reactie op de brief van 31 oktober 2014 (32529, P) als commissiebrief vast.

7.
T01800 - Toezegging reduceren regeldruk

Brief - met 3 bijlagen - van de minister van VWS van 18 november 2014 in reactie op brief van 1 oktober 2014 (verslag schirftelijk overleg 33253, M)

Naar aanleiding van de brief van 18 november 2014 (33253, M) besluit de commissie de minister nog een nadere vraag voor te leggen.

8.
T01888 - Toezegging Uitvoering PIA's bij scenario's Jeugdwet

Brief van de staatssecretarissen van VWS en V&J van 12 november 2014 (33684, Q)

De commissie neemt de brief van 12 november 2014 (33684, Q) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan. De commissie ontvangt graag het verslag van het algemeen overleg van 11 december 2014 over de voortgang decentralisatie zorg in de Tweede Kamer, zodra dit beschikbaar is.

9.
Ingebrekestelling implementatie patiƫntenrichtlijn

Brief van de minister van VWS van 27 november 2014

De commissie neemt de brief van 27 november 2014 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer