Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 9 december 2014
1.
33978

Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), CDA (Van Bijsterveld) en D66 (Engels). De meerderheid van de commissie wenst het wetsvoorstel niet vóór het reces, maar zo spoedig mogelijk in januari 2015 plenair te behandelen.

2.
T01904

Toezegging voorliggende grondwetsherzieningen in hun samenhang presenteren (33.750 VI)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2014 inzake Notitie voorstellen herziening Grondwet (31570, L) aan te houden tot 16 december 2014.

3.
Motie-De Graaf c.s. (C, L) en toezegging T01838

Motie-De Graaf (D66) c.s. over de coördinatie van het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid in het algemeen; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten; Toezegging Omgaan met besliskader POC (1) ( C )

De uitstelbrief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 1 december 2014 inzake aankondiging brief coördinerende verantwoordelijkheid privatiseringen/verzelfstandigingen (C, X) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
34000 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015

De commissie brengt eindverslag uit. Het voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

5.
Mededelingen en informatie

Het lid De Graaf (D66) verzoekt de brief van de minister van Economische Zaken over de inzichten van de ministeriële commissie Vernieuwing Publieke Belangen (C, W) te agenderen samen met de nog te ontvangen reactie op de motie-De Graaf c.s. (C, L), toezegging T01838 en de brief van 20 mei 2014 (C, V).

6.
Rondvraag

Het lid De Boer (GroenLinks) vraagt naar de afhandeling van wetsvoorstel 33966 door de Tweede Kamer.

Het lid Van Bijsterveld (CDA) verzoekt om de POC-woordvoerders die niet in de commissie zitten te informeren als er POC-onderwerpen op de agenda staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman