Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 9 december 2014
1.
33902

Wijziging artikel 11.7a Telecommunicatiewet (cookiebepaling)

De commissie besluit op 16 december 2014 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. Hierbij zal de griffie uitzoeken wat er geregeld is ten aanzien van de bewaartermijn van 5 jaar.

2.
Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

Brief van de minister van EZ, mede namens de minister van I&M, van 4 december 2014 in reactie op brief van 3 november 2014 (verslag schriftelijk overleg 33561, B)

De commissie besluit de brief van 4 december 2014 voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Toepassing Rijkscoƶrdinatieregeling op voorbereiding project transmissiesysteem op zee Borssele

Brief van de minister van Economische Zaken van 4 december 2014 inzake het Besluit tot toepassing van de Rijkscoƶrdinatieregeling op de voorbereiding van het project transmissiesysteem op zee Borssele

De commissie besluit het in de brief van de minister van EZ van 4 december 2014 voorgestelde besluit niet te behandelen en de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4.
33979

Wet verantwoorde groei melkveehouderij

De commissie neemt kennis van de nota naar aanleiding van het verslag (33979, D). Zij besluit de staatssecretaris van EZ te verzoeken de door haar aangekondigde hoofdlijnennotitie uiterlijk donderdag 11 december 2014, 12.00 uur aan de Kamer te doen toekomen. De leden van de SP-fractie stellen vast dat de door deze leden in het verslag gestelde vragen niet volledig zijn beantwoord. De staatsssecretaris zal worden verzocht deze vragen uiterlijk vrijdag 12 december 2014, 12.00 uur van een volledige beantwoording te voorzien.

5.
33910

Wet opheffing bedrijfslichamen

De commissie neemt kennis van de nota naar aanleiding van het verslag (33910, H).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer