Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 16 december 2014
1.
33966

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 20 januari 2015 te houden.

2.
32769

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 20 januari 2015.

3.
T01904

Toezegging voorliggende grondwetsherzieningen in hun samenhang presenteren (33.750 VI)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2014 inzake Notitie voorstellen herziening Grondwet (31570, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01904 als voldaan.

4.
32600

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 december 2014 inzake Jaarrapportage 2013 uitvoering Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) (32600, L) wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.
33978

Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

De commissie brengt eindverslag uit. Een meerderheid van de commissie (PvdA, PVV, SP, GroenLinks, ChristenUnie, 50Plus) stelt de Kamervoorzitter voor het wetsvoorstel plenair te behandelen in de vergadering van 16-17 december 2014, bij voorkeur in de dinerpauze van 16 december. De fracties van VVD en D66 hebben fundamentele bezwaren tegen plenaire behandeling heden. De fractie van het CDA is geen voorstander van plenaire behandeling van het wetsvoorstel heden, maar legt zich neer bij het standpunt van de meerderheid.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman