Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 januari 2015
1.
33615

Goedkeuring belastingverdrag met Duitsland

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Essers).

2.
33713

Wet compartimenteringsreserve

De commissie stelt voor dat op dinsdag 27 januari 2015 inbreng geleverd wordt voor het nader voorlopig verslag.

3.
33985

Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 3 februari 2015.

4.
34003

Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 10 februari 2015. De commissie verzoekt de staf tevens op korte termijn een technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën te plannen.

5.
34085 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2014 (najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

6.
33964

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot dinsdag 20 januari 2015.

7.
32013, H

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën inzake de stand van zaken rond de vormgeving van de belasting op financiële transacties (FTT) van 18 december 2014 voor kennisgeving aan te nemen.

8.
Mededelingen en informatie

De voorzitter van de commissie brengt uitnodiging tot deelname aan de interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie die op 3 en 4 februari plaatsvindt in Brussel onder de aandacht van de leden van de commissie. De leden Backer (D66) en Bröcker (VVD) geven aan onder voorbehoud beschikbaar te zijn voor deelname.

De commissie verzoekt de staf de tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2015 toegezegde technische briefing over de laagste inkomensgroepen in het microsimulatiemodel MIMOSI én over de berekening van de collectieve lastendruk te plannen in de maand februari.

9.
Rondvraag

Het lid Reuten (SP) verzoekt om agendering van de voorbereiding van de technische briefing door vertegenwoordigers van het CPB, de OESO en de Europese Commissie over de wijze van berekening van de begrotingstekorten van eurolanden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren