Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 januari 2015
1.
33.509

Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 februari 2014.

2.
Toezegging Financieringsstructuur specialist ouderengeneeskunde (T02022)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 16 december 2014 (33891, O)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. De toezegging wordt als deels voldaan beschouwd.

3.
Toezegging Wachtlijsten langdurige zorg (T02016)

Brief van de staatsssecretaris van VWS van 22 december 2014 (34104, A)

De brief in reactie op de toezegging wordt onder de aandacht van het lid Nagel (50Plus) gebracht en mogelijk op een later tijdstip opnieuw geagendeerd.

4.
Curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman c.s. (33253, E)

Brief van de minister van VWS van 8 januari 2015 in reactie op brief van 3 december 2014 (verslag schriftelijk overleg 33253, N)

In afwachting van de door de minister van VWS vóór 1 maart 2015 toegezegde brief over de zorg in krimpregio’s besluit de commissie het mondeling overleg met de minister, dat geagendeerd staat voor 20 januari 2015, uit te stellen tot 3 of 10 maart 2015.
De commissie zal de minister voorafgaand daaraan schriftelijke enkele aandachtpunten voorleggen; een conceptbrief wordt 20 januari 2015 ter vaststelling geagendeerd.

5.
Evaluatie Zorginstituut Nederland

Brief van de minister van VWS van 16 december 2014 (25268, A)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer