Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 20 januari 2015
1.
32769

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Nadere vragen inzake dit wetsvoorstel worden gesteld in het voorlopig verslag bij wetsvoorstel 33966 (novelle Herzieningswet).

2.
33966

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), PvdA (Duivesteijn), CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Van Boxtel), GroenLinks (De Boer) en ChristenUnie (Kuiper).

3.
27926

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 januari 2015 inzake vragen inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (27926, G) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 januari 2015 inzake notitie positie en aanstellingswijze burgemeester (33239, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie neemt er kennis van dat de beschrijvende notitie over de samenhang tussen de positie en aanstellingswijze van de burgemeester uiterlijk 1 april 2015 verschijnt.

5.
33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie stelt in meerderheid voor het wetsvoorstel op 7 april 2015 plenair te behandelen.

6.
Rondvraag

Het lid Holdijk (SGP) verzoekt in verband met de noodzakelijke voorbereidingstijd de commissie een latere datum voor te stellen voor de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32476 (annuleren enkele-feitconstructie; nu gepland op 3 februari 2015). Het verzoek wordt ondersteund door het lid Ester (ChristenUnie). De staf inventariseert de mogelijkheden vanaf 24 februari 2015.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman