Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 20 januari 2015
1.
Curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman c.s. (33253, E)

Brief van de minister van VWS van 8 januari 2015 in reactie op brief van 3 december 2014 (verslag schriftelijk overleg 33253, N)

De commissie stelt de brief, in reactie op de brief van de minister van VWS van 8 januari 2015, vast.

2.
Datum mondeling overleg minister VWS inzake tweedelijnszorg krimpregio's en motie-Flierman c.s. (33253, E)

De commissie besluit de minister van VWS op 10 maart 2015 uit te nodigen voor een mondeling overleg.

3.
Rondvraag

De staf gaat na wat de laatste stand van zaken is van het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (32399).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer