Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 februari 2015




1.
33.738

Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten

De commissie brengt blanco eindverslag uit en stelt voor over het wetsvoorstel te stemmen op 10 februari 2015 (in verband met de mogelijkheid tot het afleggen van een stemverklaring).

2.
E140025

Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

De commissie bespreekt de mogelijk als prioritair voor te dragen voorstellen uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie. Zij besluit het in het programma genoemde voorstel op het terrein van VWS niet als prioritair voorstel voor te dragen.

3.
Regeldruk in de zorg

Brief van de minister van VWS van 27 januari 2015 in reactie op brief van 8 december 2014 (verslag schriftelijk overleg 33253, O)

De commissie neemt de brief van 27 januari 2015 (33253, O) voor kennisgeving aan.

4.
Rondvraag

Op voorstel van de voorzitter wordt besloten om in de eerstvolgende vergadering te agenderen hoe om te gaan met technische briefings door en gesprekken met externe partijen.

Op voorstel van het lid Ganzevoort (GroenLinks) wordt besloten om in de eerstvolgende vergadering te agenderen of de commissie in overleg wil treden met de staatssecretaris over de uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer