Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 24 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet basisnet (32.862)

- Afwegingskader veiligheidsmaatregelen en toezegging T01793 (uitwerking maatschappelijke kosten-batenanalyse)

Brief van de staatssecretaris van I&M, mede namens de minister van I&M, van 2 februari 2015 in reactie op brief van 1 december 2014 (verslag schriftelijk overleg 32862, N)

De commissie ziet met tevredenheid terug op het mondeling overleg met de bewindslieden van I&M op 10 februari 2015 en besluit tot een korte schriftelijke reactie naar aanleiding van dat overleg. Tevens besluit de commissie toezegging T01793 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer