Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 februari 2015
1.
33662

Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 maart 2015.

De commissie zou graag zien dat de plenaire behandeling van het wetsvoorstel vóór de komende Kamerwisseling wordt afgerond.

2.
33882

Aanscherping maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 maart 2015.

De commissie zou graag zien dat de plenaire behandeling van het wetsvoorstel vóór de komende Kamerwisseling wordt afgerond.

3.
33308

Wet auteurscontractenrecht

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 maart 2015.

4.
33712

Initiatiefvoorstel-Gesthuizen en Van Oosten Strafbaarstelling van acquisitiefraude

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 maart 2015.

5.
34021

Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

6.
33582

Verruiming bevoegdheid burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

De commissie neemt kennis van de nadere memorie van antwoord (33582, D). Zij stelt vast dat het WODC-onderzoeksrapport met een eerste kabinetsstandpunt op hoofdlijnen op korte termijn naar de Tweede Kamer zal worden gezonden, gevolgd door een uitgewerkt kabinetsstandpunt voor de zomer van 2015. Zij besluit de procedure van het onderhavige wetsvoorstel aan te houden totdat deze stukken door de Tweede Kamer behandeld zijn.

7.
32398, L

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de eerste termijn van de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel; Wet forensische zorg

De commissie stelt een brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vast, waarin de commissie aangeeft dat zij voornemens is de plenaire behandeling van het voorstel van Wet forensische zorg (32398) verder aan te houden, teneinde dit gezamenlijk te behandelen met het voorstel van Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31996) en het voorstel van Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32399), vanwege de gewenste harmonisatie van de rechtsposities van personen die gedwongen zorg ontvangen.

8.
34000 VI, T en V

Brief inzake instelling Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel; Verslag van een schriftelijk overleg inzake gesubsidieerde rechtsbijstand; Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015

De commissie stelt een brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vast, in reactie op zijn brieven van 6 februari 2015 (34000 VI, T) en 13 februari 2015 (34000 VI, V), over uitvoering van de motie-Franken c.s. inzake bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand (34000 VI, M) en de motie-Scholten c.s. inzake onderzoek naar oplopende kosten van gesubsidieerde rechtsbijstand (34000 VI, O).

9.
34000 VI, W

Verslag van een schriftelijk overleg inzake vragen voortgangsbrief VPS; Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015

De commissie neemt de reactie van de minister van Veiligheid en Justitie van 18 februari 2015 op de brief van de commissie van 28 januari 2015 (34000 VI, W) voor kennisgeving aan.

10.
Mededelingen en informatie

De voorzitter geeft aan dat de minister van Veiligheid en Justitie heeft verzocht om het mondeling overleg over dataretentie (zie de correspondentie in kamerstukdossier 31145), gepland op 3 maart 2015, uit te stellen totdat in kort geding uitspraak is gedaan in de zaak tegen de Staat der Nederlanden over het buiten werking stellen van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, welke uitspraak is voorzien op 11 maart 2015. De commissie stemt met het verzoek van de minister in en stelt voor om het mondeling overleg naar 17 maart 2015 te verplaatsen.

11.
Rondvraag

Op voorstel van het lid Scholten (D66) wordt besloten om de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie te vragen naar de stand van zaken van wetsvoorstellen die bij deze Kamer in behandeling zijn en waarvan het thans wachten is op de (nadere) beantwoording van schriftelijke vragen van de commissie, tegen de achtergrond van de naderende Kamerwisseling en een ordentelijke planning van werkzaamheden in de komende maanden. De staf stelt een conceptbrief op die per mail ter instemming aan de commissie wordt voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren