Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 februari 2015
1.
33.509

Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Dupuis), PvdA (Ter Horst), CDA (Franken), PVV (Frijters-Klijnen), SP (Slagter-Roukema), D66 (Scholten) en ChristenUnie (Kuiper).

2.
Deskundigenbijeenkomst cliëntenrechten en zorginfrastructuur (maandag 13 april 2015)

De deskundigenbijeenkomst over het wetsvoostel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509) en de stand van zaken rond de zorginfrastructuur vindt plaats op maandag 13 april 2015, van 17.00 tot 20.00 uur. Voor de circa drie thematische blokken zal een beperkt aantal deskundigen als inleider worden uitgenodigd. Het Rathenau Instituut zal voorafgaand aan de bijeenkomst aan de hand van de ontvangen position papers een startnotitie opstellen.

3.
Uitvoering trekkingsrechten persoonsgebonden budget (pgb)

De commissie stelt de brief over de uitvoering van het pgb ongewijzigd vast.

4.
Kwaliteit en prijs van de zorg

Brief van de minister van VWS van 6 februari 2015 - 'Kwaliteit loont' (31765, 116)

De commissie neemt de brief van 6 februari 2015 voor kennisgeving aan.

5.
Mededelingen en informatie

- Het lid Flierman (CDA) zal het mondeling overleg met de minister van VWS op 10 maart 2015 over de tweedelijns zorg in krimpregio's en de motie-Flierman (33253, E) kort inleiden. De commissiestaf zorgt dat de relevante documenten beschikbaar zijn.
- De leden van de commissie hebben met belangstelling kennisgenomen van het symposium over de thematische wetsevaluatie Gedwongen Zorg (25424, 254) op 10 maart 2015 (AMC Amsterdam), maar zijn niet in de gelegenheid om deze bijeenkomst bij te wonen, omdat dit op een dinsdag valt.
De commissiestaf gaat na of van het symposium verslaglegging plaatsvindt.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer