Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 24 maart 2015
1.
33817

Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Lokin-Sassen).

2.
T01237

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

De brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 13 maart 2015, voor zover deze betrekking heeft op toezegging T01237 (34000 V, D), wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging staat nog open.

3.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen Algemene Zaken

De brief van de minister van Algemene Zaken van 16 maart 2015 inzake Halfjaarlijkse rappel toezeggingen (34000 III, D) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

T01804: de toezegging staat nog open, nu de positie van de Eerste Kamer bij de kabinetsformatie niet aan de orde is gekomen in de notitie over tweekamerstelsels (34000, C).

T02033: de toezegging staat nog open.

4.
Mededelingen en informatie

Het lid Koole (PvdA) informeert naar de voortgang in de behandeling van twee gemeentelijke herindelingen in de Tweede Kamer (34074 en 34075).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman