Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 maart 2015
1.
33961

Vervanging sanctiemechanisme van de Wet houdbare overheidsfinanciën door een correctiemechanisme

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 7 april 2015.

2.
34100

Wet implementatie Omnibus II-richtlijn

De commissie besluit de procedure aan te houden in afwachting van het gesprek met vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en van Zorgverzekeraars Nederland over de solvabiliteitseisen voor zorgverzekeraars, waartoe de commissie op 3 maart 2015 besloot.

3.
T01963

Toezegging Betrekken gereputeerde generatieonderzoekers door DNB bij generatie-evenwichtstoets op premiebesluiten van pensioenfondsen (33.610 / 33.847)

De commissie besluit de status van toezegging T01963 aan te merken als voldaan.

4.
T01964

Toezegging Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen (33.610 / 33.847)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 maart 2015 (33847, K) voor kennisgeving aan en wijzigt de categorie van de toezegging in legisprudentie. De toezegging blijft openstaand (doorlopend)

5.
Planning pakket Belastingplan 2016 en Algemene Financiële Beschouwingen

De commissie besluit het College van Senioren voor te stellen de Algemene Financiële Beschouwingen te laten plaatsvinden op 17 november 2015.

Ten aanzien van de planning van de behandeling van het pakket Belastingplan 2016 stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 november 2015 en de plenaire behandeling (onder voorbehoud) te laten plaatsvinden op 14/15 december 2015.

6.
Voorbereiding artikel 13 conferentie tijdens het Nederlandse EU-Voorzitterschap 2016

De commissie stemt in met het ambtelijk advies van de projectgriffie om de politieke voorbereidingsgroep van de artikel 13 conferentie tijdens het Nederlanse EU-Voorzitterschap in de eerste helft van 2016 te laten bestaan uit in totaal vier leden (twee uit de commissie Financiën van de Eerste Kamer en één uit de commissie Financiën respectievelijk Rijksuitgaven van de Tweede Kamer). De commissie inventariseert welke leden zij uit haar midden wenst af te vaardigen. De samenstelling van de afvaardiging zal worden afgestemd met die uit de Tweede Kamer.

7.
Rondvraag

Het lid Terpstra (CDA) attendeert de commissie erop dat de naheffing die Nederland als gevolg van de herberekening van EU-afdrachten moest betalen, onderdeel uitmaakt van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2014 (34085 V), een wetsvoorstel dat door de commissies BDO en EUZA schriftelijk is voorbereid en dat op 31 maart 2015 plenair wordt behandeld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren